POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Instytut HirudoTerapia oraz Sklep Internetowy dostępne pod adresem internetowym https://terapiapijawka.pl (dalej: terapiapijawka.pl) prowadzony jest przez firmę Elite Fitness Association Patrycja Adamek z siedzibą przy ul. Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków, NIP: 6912293093, REGON: 365054823
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów indywidualnych, klientów grupowych, podmiotów dokonujących zakupu usług u Partnerów biznesowych Instytutu HirudoTerapia i przedsiębiorców korzystających z usług Instytutu HirudoTerapia i sklepu internetowego.
 3. Instytut HirudoTerapia zwany dalej Instytutem świadczy usługi w zakresie: terapii naturalnych (przede wszystkim hirudoterapii), szkoleń medycznych i innych usług dla hirudoterapeutów.  Z usług Instytutu mają prawo korzystać chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Każdy Instytutu HirudoTerapia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Studia.
 5. Wszystkie oferty https://terapiapijawka.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. W zajęciach oferowanych przez  Studio mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. W przypadku zatajenia takich przeciwwskazań za pojawienie się uszczerbku na zdrowiu odpowiada klient. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników doznane podczas zajęć.
 7. Karnety wystawione są na czas określony, łącznie z weekendami i dniami świątecznymi. Studio jednocześnie zastrzega sobie prawo iż może być ono nieczynne w okresach świątecznych. Usługi niewykorzystane w terminie uznane są za wykorzystane.
 8. Klientowi w sytuacjach wyjątkowych przysługuje prawo do wnioskowania o przedłużenie
 9. Karnet ma formę imienną i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody właściciela studia.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafiku zajęć, oraz likwidacji grup i odwoływania zajęć grupowych, na których jest zapisanych poniżej 2 osób.
 11. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Studio prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. FV wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji studia lub wysyłane na adres mailowy klienta.
 12. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji;
  telefonicznie pod numerem 733 90 00 11
  b. osobiście na recepcji
 13. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie minimum 24 godziny wcześniej. W przypadku gdy klienci zapisali się na usługę i nie odwołali jej przed upływem 24 godzin od planowanego terminu jej wykonania usługa ta zostaje im naliczona i uznana za wykonaną.
 14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność klienta na usłudze. Klientowi, który nie pojawił się na usłudze lub odwołał wizytę z niezachowaniem terminu 24 godzin nie przysługuje zwrot kosztów.
 15. Płatność za karnety i zajęcia – dokonuje się gotówką lub kartą według aktualnego cennika.
 16. Płatność za karnety i zajęcia u Partnerów Better Body dokonuje się zgodnie z zasadami przyjmowania płatności u Partnera
 17. Zabrania się uczestnictwa w usługach w przypadku złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Po przyjściu do Studia należy zameldować się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.
 19. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe, czyste buty treningowe na zmianę.
 20. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania treningu należy pozostawić w szatni. A na czas masażu w szatni lub przy sobie w gabinecie.
 21. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elite Fitness Association Patrycja Adamek z siedzibą przy ul. Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków, NIP: 6912293093, REGON: 365054823
 22. Gromadzone są dane osobowe takie jak Imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz wiek (niezbędny by określić prawidłowo możliwy zakres świadczonych usług).
 23. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru lub usługi,
  b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
  c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  e) umówienia klienta na usługę oraz przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów celem umówienia klienta na usługi w przyszłości.
 24. Za zgodą udzieloną przez Klienta w momencie dokonania zakupu usługi zgromadzone dane osobowe są również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Studiem.
 25. Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:
  Aktualnych nowościach i promocjach;
  • Aktualnych wydarzeniach;
  • Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.
 26. Aby skorzystać z Newslettera należy:
  Wpisać swój adres e-mail i imię w oknie Newslettera;
  • Kliknąć przycisk „Zapisz mnie” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;
  • Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi „Newsletter”.
  • Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  • Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@betterbody.pl lub za pomocą linku wysyłanego w każdym Newsletterze.
 27. Klient ma prawo do wglądu edycji i usunięcia swoich danych osobowych oraz wycofania zgody na konkretne działania w dowolnym momencie na każde żądanie a Studio zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania żądania klienta.

 

II. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE

 1. Korzystanie z usług Better Body równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 3. Personel zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu usługi oraz wykonać o ją wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 4. Usługi dostępne są dla każdego z wyjątkiem osób: z przeciwwskazaniem do danej usługi. Przeciwwskazania na oddzielnych kartach.
 5. Personel Studia zobowiązany jest do poszanowania prywatności Pacjenta/klienta , oraz pacjent jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Studia.
 6. W trosce o wysoką jakość usług klient jest zobowiązany przyjść przed umówioną godziną w celu przygotowania się do usługi. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku usługa zostanie skrócona o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po usłudze oraz czas samej usługi.
 7. Klienta obowiązuje przebranie się w strój sportowy ( w wygodny strój ) i obowiązkowo obuwie zmienne oraz zachowanie higieny ciała przed usługą i w trakcie jej trwania.
 8. Klienci Studia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń lekarza, trenera, masażysty, rehabilitanta dietetyka lub innych pracowników Studia.
 9. Klienci Studia zobowiązani są do poinformowania specjalisty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do usługi.
 10. Specjalista ma prawo odmówić wykonania usługi i zażądać skierowania lub zgody na dane grupy usług od lekarza specjalisty.
 11. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania usługi klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych.
 12. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania usługi jeśli spotka się z zachowanie nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje ( propozycje seksualne , agresja itp.)
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i gabinetach.

III. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym betterbody.pl, Klient wypełnia Formularz Zamówienia. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.
 2. Definicje :
  – DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  – FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  – FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  – KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  – KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  – KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  – NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
  – PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  – REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  – SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: betterbody.pl.
  – SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DO WSTAWIENIA
  – UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  – USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  – USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  – ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 4. Formularz Zamówienia – za pomocą Formularza Zamówienia Klient dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym. Klient dokonuje zakupów za pomocą tego formularza. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.
 6. Aby możliwe było zrealizowanie Zamówienia, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: dotyczących Klienta:
  imię i nazwisko;
  • adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego;
  • danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;
  • w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

IV. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie Regulaminem.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  o Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.
  o Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Studio udostępnia następujące sposoby płatności:
 2. Płatność gotówką lub kartą w studio
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności na konto wymagane jest wysłanie dowodu wpłaty na e-mail: hello@betterbody.pl

Elite Fitness Association Patrycja Adamek
BZ WBK: 27 1090 2590 0000 0001 3564 0431

 

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty i terminy dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  Przesyłka pocztowa
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór osobisty
 2. Koszty dostawy produktów w całości pokrywa Kupujący. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Termin dostawy zamówionych Produktów zostanie każdorazowo potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Zakupy dokonane w studio nie podlegają zwrotom. Prosimy o przemyślane zakupy!
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: hello@betterbody.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres Sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, Formularz Odstąpienia Od Umowy oraz dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura).
 4. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.
 5. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Nadawcy, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru, bez kosztów wysyłki.
 6. Koszty produktu zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem..
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem wysyłki do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:
  Nie jest zniszczony, pobrudzony;
  • Jest kompletny;
  • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.
  • Koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
  • Towar wykonany na wyraźne życzenie Klienta, lub Towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie Klient nie podlega zwrotom!

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@betterbody.pl lub też pisemnie na adres: Better Body, Jana Zygmunta Robla 2A, 30-218 Kraków
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:
  nieodpłatną naprawę;
  • wymianę towaru na nowy;
  • a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy
 6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.
 7. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy lub Studio zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  b) Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  c) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  d) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego lub/i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.